23 اسفند روز جهانی حفاظت از رودخانه ها

23 اسفند روز جهانی حفاظت از رودخانه ها

International Day of Action for Rivers 2015 Qaemshahr - March 14

به مناسبت روز جهانی حفاظت از رودخانه ها گروهی از نمایندگان انجمن کوه نوردان ایران دفتر نمایندگی قائمشهر با همکاری انجمن توسعه پایدار بر آن شدند تا با شعار: «بگذاریم سیاهرود آینة آسمان شهرمان باشد» به بررسی و ارزیابی آلودگیهایی بپردازند که گریبانگیر رودخانة سیاهرود شده­ اند. و چهره ی معصومانة رودخانه را مات و تیره رنگ جلوه می دهند.

گفته می شود رودخانه سیاهرود از به هم پیوستن ‎ 30رود و نهر پدید آمده و به همین دلیل در گذشته به آن «سی رود» گفته می شد. که پس از سال ها به سیاهرود معروف شده است. برخی سرشاخه های سیاهرود از بخشهای بالادست روستاهای رِیکنده، سید ابوصالح، صِف کتی، چِپی، گل افشان، قادیکلا، آهنگرکلا و چال زمین آغاز می شوند که به تدریج تا روستای آهنگرکلا به یکدیگر می پیوندند و پس از گذر از روستای ساروکلا و میانرود به منطقة شهری قائمشهر وارد می شوند. رودخانه 5 کیلومتر از مسیر 51 کیلومتری خود را میان مناطق مسکونی شهرستان قائمشهر طی می کند. پس از خروج از قائمشهر در منطقه لاریم جویبار به «لاریم رود» می پیوندد. و با گذشتن از جوار شهرک ساحلی شاهین خزر، به دریای کاسپین وارد می گردد.

وارد شدن پسماندهای شهری و بیمارستانی، تجمع زباله های خانگی در حاشیه این رودخانه از جمله عوامل شهری هستند که موجب آلودگی و در نتیجه ازدست رفتن اکسیژن آب شده اند. بنابریان در این سالها ادامه حیات برای موجوداتی که نیاز به اکسیژن دارند غیرممکن شده است. البته آلودگیهای سیاهرود محدود به آلودگیهای شهری نیست. در واقع آبی که به منطقه ی شهری وارد می شود آبی شفاف و زلال همانند بسیاری از رودخانه ها نیست.گروه به هدف شناسایی عوامل خارج شهری، بازدید از سرشاخه های این رودخانه را در برنامه کار خود قرار داد.

مشاهدات و نتایج به دست آمده این برنامه:

1-انبوهی از زباله های خانگی (انواع پلاستیک ها و بطری های یکبار مصرف و پارچه ها) و پسماندهای کشاورزی (سموم کشاورزی) در مسیر این سرشاخه ها مشاهده می شوند.

2-در منطقة ریکنده با برخی از ساکنین گفتگو شد و در رابطه با تاریخچه ی منطقه و شناسایی سرچشمه ها، اطلاعاتی بدست آمد.

3-به نظر میرسد رشد جمعیت، افزایش زباله های غیرقابل جذب مانند پلاستیکها و دیرجذب مانند فلزات و شیشه ها در دهه های اخیر و همچنین عدم وجود راهکاریی مناسب برای امحاء زباله ها، از مهمترین عوامل آلودگیهای آب و حاشیة سرشاخه ها و در نتیجه سیاهرود بوده اند.

4-به جهت بررسیهای دقیقتر سرچشمة سرشاخة ریکنده پیمایش شد. نکتة قابل توجه آنکه با دور شدن از مناطق مسکونی و محلهای گذرِ انسان حجم زباله ها به میزان  چشمگیری کاهش می یابد. آب رودخانه زلال و شفاف و بر تعداد آبزیان افزوده می شود.

5-در مسیر بازگشت، گروه به جمع آوری زباله ها در مناطق پایین دست این سرشاخه پرداخته است.

6-در پایان بنر روز جهانی حفاظت از رودخانه ها جنب پل رودخانه سیاهرود در منطقة شهری قائمشهر نصب شده است.

گزارش و عکس ها:رکسانا رضوی

/ 0 نظر / 15 بازدید