ما با طرح ادغام مخالفیم .ایران را ارومیه نکنید !

بیانیه شبکه سمن های محیط زیستی مازندران

"ما با طرح ادغام مخالفیم .ایران را ارومیه نکنید!"

12/12/93

بنام خدا
بیانیه شبکه سمن های محیط زیستی مازندران
ما با طرح ادغام مخالفیم .ایران را ارومیه نکنید !
شور بختانه بنظر میرسد هنوز بخشی از قانون گذاران کشور ما با خطرات متعدد زیست محیطی،شامل بحران آب،پدیده بیابان زایی و ریزگردها،ناپایداری زیست بوم های جنگلی و مرتعی،آلودگی منابع آبی و خاکی و سقوط آزاد رتبه زیست محیطی ایران درپایش های بین الملی ،پی نبرده اند !
نمایندگان محترم:فاجعه نه مربوط به آینده که ما هم اکنون در قلب فاجعه ایم !
چگونه بخشی از نمایندگان می پندارند که محیط زیست کالایی لوکس بوده و می توان آن را در هر ویترینی جای داد ؟ادغام سازمان جنگلها در وزارت کشاورزی و عقیم سازی و نا کارامدی آن امروز دیگر بر هیچکس پوشیده نیست .
واقعا براساس کدام آموزه علمی و با تجربه عینی می توان یک دستگاه نظارتی را در درون یک تشکیلات اجرایی که خود نیاز شدید به نظارت دارد ،جای داد ؟
نمایندگان محترم ،براساس سند چشم انداز تو سعه ملی ،قرار بر تو انمند سازی و ارتقا در سا ختارسازمان محیط زیست بوده ،در صورتی که نتیجه بدون تردید طرح ادغام ،زمین گیر شدن وجه نظارتی این سازمان ا ست واین یعنی باز گذاشتن دست زمین خواران و طبیعت ستیزان !
نمایندگان محترم:حفاظت از محیط زیست با تو جه به گستره و عمق فجایع سال های قبل ، هم اکنون تبد یل به مهم ترین معضل کشور شده است .وضیعت از خط قرمز عبور کرده است ،جایی برای اشتباهی دیگر نیست ،ایران را ارومیه نکنید !ما هر گونه ادغام سازمان محیط زیست در هر سازمان با وزارتخانه ای را عملی کاملا ا شتباه ،ضد تو سعه پایدار وبر علیه منافع کلان ملی ارزیابی کرده و خواهان تجدید نظر اساسی در آن می باشیم .
ما به ویژه از نمایندگان محترم استان مازندران –که قلب محیط زیست کشور است – می خواهیم باتمام توان خود مانع از تصویب چنین طرح هایی شوند.
با احترام :
شبکه سمن های محیط زیستی مازندران
انجمن مهرورزان زمین پاک ساری
انجمن دوست داران دماوند کوه
انجمن یاوران زمین بابل
جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست قائم شهر
جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تنکابن
کانون طبیعت و سلامت قائمشهر
کانون حفاظت از محیط زیست سفیر دانشگاه بابلسر
انجمن مهرگان طبیعت نکا
ساکنین حرم سبز فردوس بابل
انجمن حمایت از حیوانات بابلسر
دوستداران محیط زیست بابلسر
انجمن کوه نوردان بابل
انحمن کوه نوردان قائمشهر
انجمن کوه نوردان ساری
انجمن کوه نوردان آمل
موسسه دیار سبزآمل
انجمن قوهای مهاجر سرخرود
انجمن پویندگان افق سبز بابل
دوستداران میانکاله
انجمن دوستداران سبززاغمرز
همیاران طبیعت اسبو کلا
انجمن فرزندان زمین پاک داربکلاه
توسعه پایدار قائمشهر
انجمن پژوهندگان سبز بابل
محیط زیست آسان ساری
انجمن حمایت از قو های مهاجر محمود آباد
رفتگران طبیعت مازندران
کانون ساحل سبز مازندران
انجمن گردشگری ورزشی جالوس
جعمیت نگاه سبز رامسر
انجمن توانمدسازی پارسیان قائمشهر
کانون تامتان دوراندیش آمل
کانون جسم و اندیشه اندیشه تنکابن
انجمن لارکوه لاریجان
کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
موسسه فرهنگ و توسعه پایدار ایرانیان
موسسه یاوران سرزمین آ ریا
انجمن سبز اندیشان گلوگاه
دیده بان میانکاله
نماینده آسان شجر گلوگاه
تو سعه بهشت پنهان ساری
حافظان محیط زیست و منابع طبیعی داربکلا
همیاران طبیعت جنگل مرس سی سنگده
حافظان منابع طبیعی و محیطزیست بهشهر
انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست شهر رستمکلا
رفتگران طبیعت کردستان
انجمن طبیعت زاگرس
رفتگران ایران
انجمن زیست محیطی بلوط لرستان
شبکه تشکل های زیست محیطی استان لرستان

/ 0 نظر / 38 بازدید